2. GREEK ORTHODOX NAMEDAYS

today 27/05/2024 : Alypios, Ioannis Rossos
tomorrow 28/05/2024 : Dioskouridis, Demetris, Dimitris, Dimitrios, Mitros

--- end ---